<< Werom nei sykresultaat
Mozes
Wurdboek:
Nederlânsk-Frysk

1

oersettingen(fr):
Moazes
taaleigen:
Mozes en de profeten (fig.) Moazes en de profeten
<< Werom nei sykresultaat