Wurdboekportaal

Yn it Wurdboekportaal binne fjouwer wurdboeken fan ’e Fryske Akademy opnommen. Standert kin socht wurde yn alle wurdboeken, yn it Frysk en it Nederlânsk, op trefwurd, yn oersettingen en definysjes.

Lês fierder...

Der is wat net goed gien. Besykje it nochris.
×