Wolkom by Taalweb Frysk
Taalweb wurdt kommende tiid ferfongen troch frysker.nl . Frysker kin no al brûkt wurde!

Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark oanbean.

Op Taalweb Frysk fine jo:

  • Foarkarswurdlist foar it Frysk dy’t foarkarsfoarmen jout foar it staverjen fan it Frysk;
  • Online Staveringshifker dy’t ek as Office-plug-in of app ynladen wurde kin;
  • Oersetter, in webapplikaasje dêr’t jo automatysk Fryske teksten mei nei it Nederlânsk ta oersette kinne en oarsom;
  • Wurdboekportaal dêr’t jo mei ien sykfraach yn fjouwer Fryske wurdboeken tagelyk sykje kinne;
  • Downloads Staveringshifkers (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Firefox, Thunderbird) en it Frysk Hânwurdboek (Windows, Mac, Linux);
  • Paadwizer Fryske stavering dy’t wiidweidich útlis jout oer de staveringsregels fan it Frysk.

3 april 2020:

  • De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden dy't te meitsjen hawwe mei de koroanaútbraak. Mear ynformaasje: koroanawurdlist
  • laad de koroanawurdlist yn: [ pdf / spreadsheet ]

septimber 2020: Der binne nije ferzjes fan de staveringshifkers foar Word en Outlook.
As jo de melding 'Kin gjin ferbining meitsje mei de server' krije, dan moatte jo de âlde ferzjes opromje en de nije ferzjes ynstallearje.

augustus 2018: Nije staveringshifkers foar Word en Outlook
De staveringshifkers (de plug-ins) foar Microsoft Word en Outlook binne fernijd. De nije hifkers meitsje ferbining mei in oare server, it gefolch is dat de âlde ferzjes net mear funksjonearje.

Jo kinne de nije ferzjes fine op de downloadside fan Taalweb: https://taalweb.frl/downloads. Gean nei de Staveringshifker plug-insfoar Word en Outlook. Tink derom dat jo de goede ferzje (32 of 64 bits) downloade en ynstallearje ( sjoch Ynstruksjes foar ynstallaasje )..

Foardat jo de nije plug-ins ynstallearje moatte jo earst de âlde ferzjes opromje. Gean dêrfoar nei Configuratiescherm → Programma's en onderdelen. Klik op Fryske Staveringshifker foar Word/Outlook (útjûn troch Gridline B.V.) oan en klik op verwijderen.

Ynstallearje dêrnei de nije hifkers (it kin in pear tellen duorje ear't de installer úteinset).

Hawwe jo help nedich? Hawwe jo in fraach of wolle jo in ûnkrektheid melde? Mail ús fia: taalweb@fryske-akademy.nl

Download Staveringshifkers

De Staveringshifker is beskikber foar ferskillende programma’s en bestjoeringssystemen.

Klik hjir om nei de side mei downloads te gean

Downloade
Sykje yn ’e wurdboeken

Wat is der feroare yn 'e stavering?

Yn 'e offisjele stavering fan it Frysk (sjoch Paadwizer Fryske stavering) binne sûnt 30 jannewaris 2015 in tal lytse oanpassingen fan krêft. Mei dy oanpassingen komme de staveringsregels fan it Frysk en de wize sa't wurden yn 'e praktyk stavere wurde tenei wer oerien. In beheind tal wurden hat dêrmei lykwols in oare skriuwwize krigen. Hjirûnder kinne jo in oersjoch fan oanpassingen en omstavere wurden ynlade.

  • Laad yn: [PDF] [Word] Regeloanpassingen Fryske stavering mei yngong fan 30 jannewaris 2015
  • Laad yn: [PDF] [Word] Oersjoch fan wurden út de Foarkarswurdlist foar it Frysk dy't in oare skriuwwize krigen hawwe