Wolkom by Taalweb Frysk

Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark oanbean.

Op Taalweb Frysk fine jo:

01/12/2015: Nije staveringshifkers beskikber foar Microsoft Office (PC), Microsoft Office 2011 (Mac), plug-ins en Android-app. Hawwe jo help nedich of in fraach? Wolle jo in ûnkrektheid melde? Mail ús fia: taalweb@fryske-akademy.nl

Ynladen Staveringshifkers

Der binne staveringshifkers foar Microsoft Word, Outlook, Powerpoint en Excel

Klik hjir om de hifkers yn te laden

Ynlade
Sykje yn ’e wurdboeken

Wat feroaret der yn ’e stavering?

Fan 31 jannewaris 2015 ôf binne der lytse oanpassingen yn ’e offisjele stavering fan it Frysk fan krêft. Mei dy oanpassingen komme de staveringsregels fan it Frysk en de wize sa’t wurden yn ’e praktyk stavere wurde tenei wer oerien. In beheind tal wurden kriget lykwols in oare skriuwwize. Hjirûnder kinne jo in oersjoch fan oanpassingen en omstavere wurden ynlade.

  • Laad yn: [PDF] [Word] Aktuele oanpassingen oangeande de Fryske stavering
  • Laad yn: [PDF] [Word] Oersjoch fan wurden út de Foarkarswurdlist foar it Frysk dy’t in oare skriuwwize krije