Wolkom by Taalweb Frysk

Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark oanbean.

Op Taalweb Frysk fine jo:

 • Foarkarswurdlist foar it Frysk dy’t foarkarsfoarmen jout foar it staverjen fan it Frysk;
 • Online Staveringshifker dy’t ek as Office-plug-in of app ynladen wurde kin;
 • Oersetter, in webapplikaasje dêr’t jo automatysk Fryske teksten mei nei it Nederlânsk ta oersette kinne en oarsom;
 • Wurdboekportaal dêr’t jo mei ien sykfraach yn fjouwer Fryske wurdboeken tagelyk sykje kinne;
 • Downloads Staveringshifkers (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Firefox, Thunderbird) en it Frysk Hânwurdboek (Windows, Mac, Linux);
 • Paadwizer Fryske stavering dy’t wiidweidich útlis jout oer de staveringsregels fan it Frysk.

29/09/2016:

 • Taalweb Frysk is fernijd en oanfolle mei in nije Downloadside foar staveringshifkers en it Frysk Hânwurdboek.
 • Nij: Staveringshifker foar Mozilla, Libre Office/OpenOffice.
 • Wurdlist foar staveringshifkers is tagelyk fernijd en útwreide.
 • Oersetter is oanpast oan de staveringsoanpassing 2015.
Hawwe jo help nedich? Hawwe jo in fraach of wolle jo in ûnkrektheid melde? Mail ús fia: taalweb@fryske-akademy.nl

Download Staveringshifkers

De Staveringshifker is beskikber foar ferskillende programma’s en bestjoeringssystemen.

Klik hjir om nei de side mei downloads te gean

Downloade
Sykje yn ’e wurdboeken

Wat is der feroare yn 'e stavering?

Yn 'e offisjele stavering fan it Frysk (sjoch Paadwizer Fryske stavering) binne sûnt 30 jannewaris 2015 in tal lytse oanpassingen fan krêft. Mei dy oanpassingen komme de staveringsregels fan it Frysk en de wize sa't wurden yn 'e praktyk stavere wurde tenei wer oerien. In beheind tal wurden hat dêrmei lykwols in oare skriuwwize krigen. Hjirûnder kinne jo in oersjoch fan oanpassingen en omstavere wurden ynlade.

 • Laad yn: [PDF] [Word] Regeloanpassingen Fryske stavering mei yngong fan 30 jannewaris 2015
 • Laad yn: [PDF] [Word] Oersjoch fan wurden út de Foarkarswurdlist foar it Frysk dy't in oare skriuwwize krigen hawwe