Foarkarswurdlist foar it Frysk

De Foarkarswurdlist foar it Frysk jout foar elkenien dúdlikheid oer de stavering fan it Frysk. De Foarkarswurdlist is gjin ferplichte taalstandert, mar kin as hâldfêst brûkt wurde as jo ferlet hawwe fan heldere foarkarsfoarmen by it staverjen fan it Frysk.

Lês fierder...

06-nûmer [06.nû.mer], haadwurd it, 06-nûmers [06.nû.mers].
18-karaats [18.ka.raats], eigenskipswurd.
1 aprilgrap [1 april.grap], haadwurd de, 1 aprilgrappen [1 april.grap.pen], 1 aprilgrapke [1 april.grap.ke].
1 maaiefiering [1 maaie.fie.ring], haadwurd de, 1 maaiefieringen [1 maaie.fie.rin.gen].
24-karaats [24.ka.raats], eigenskipswurd.
25 meterbad [25 me.ter.bad], haadwurd it, 25 meterbaden [25 me.ter.ba.den].
27 MC-bân [27 MC.bân], haadwurd de.
30 kilometersône [30 ki.lo.me.ter.sô.ne], haadwurd de, 30 kilometersônen [30 ki.lo.me.ter.sô.nen].
33 toereplaat [33 toe.re.plaat], haadwurd de, 33 toereplaten [33 toe.re.pla.ten].
3D-bril [3D.bril], haadwurd de, 3D-brillen [3D.bril.len], 3D-briltsje [3D.bril.tsje].
3D-film [3D.film], haadwurd de, 3D-films [3D.films].
3D-printer [3D.prin.ter], haadwurd de, 3D-printers [3D.prin.ters].
45 toereplaat [45 toe.re.plaat], haadwurd de, 45 toereplaten [45 toe.re.pla.ten], 45 toereplaatsje [45 toe.re.plaat.sje].
50 meterbad [50 me.ter.bad], haadwurd it, 50 meterbaden [50 me.ter.ba.den].
65-plusser [65.plus.ser], haadwurd de, 65-plussers [65.plus.sers].
a haadwurd de, a'en, a's, a'ke.