Oersetter

De Oersetter is in webapplikaasje dy’t automatysk Fryske teksten nei it Nederlânsk ta oersette kin en oarsom.

Lês fierder...

Der is wat net goed gien. Mooglik is de server útfallen. Wy wurkje hurd oan in oplossing.
×
Wikselje oersetrjochting
Unbekende en net oersette wurden binne read