12.1 Genityf-s

De genityf-s wurdt meastentiids fêst oan it haadwurd skreaun:

a) haadwurden dy’t einigje op in bylûd:

 • Sjoerds fyts
 • mems skelk
 • Fryslâns ferline
 • myn broers winkel

Opmerking: by wurden dy’t einigje op in s, x of z en dy’t mei in /s/ útsprutsen wurde, wurdt yn stee fan in genityf-s allinnich in apostrof skreaun:

 • Klaas’ bern
 • Marx’ teory
 • Marquez’ roman

b) haadwurden dy’t einigje op in lûd:

 • Bonnes hûs
 • Tinys frijer
 • Disneys film
 • Perûs bergen
 • Grous haven

Opmerking: by wurden dy’t einigje op in a, o of u wurdt foar de genityf-s in apostrof set:

 • Amearika’s wapenyndustry
 • farao’s stêf
 • Lu’s koekjes

Opmerking: dy apostrof wurdt net brûkt as de genityffoarm it earste part fan in gearsetting is; dan wurdt de a of o ferdûbele:

 • kaaseach
 • koosgers
 • widdoosklean

c) inisjaalwurden, ôfkoartingen, losse letters en sifers:

 • mp’s taspraak
 • Willem K.’s proses
 • persoan z’s taak
 • 007’s misje

Opmerking: by wurden dy’t einigje op in s, x of z en dy’t mei in /s/ útsprutsen wurde, wurdt yn stee fan in genityf-s allinnich in apostrof skreaun:

 • persoan s’ taak
 • mister X’ riedsel