14.1 Bûgingsfoarmen fan regelmjittige -je-tiidwurden

De bûging is sa:

a) notiid inkeldtal: stam + je/zje/sje, est, et:

 • ik skrobje, do skrobbest, hy/hja/it skrobbet
 • ik skimerje, do skimerest, hy/hja/it skimeret
 • ik wâdzje, do wâdest, hy/hja/it wâdet
 • ik flechtsje, do flechtest, hy/hja/it flechtet

b) notiid meartal: stam + je/zje/sje:

 • wy/jo/jimme/hja skrobje
 • wy/jo/jimme/hja skimerje
 • wy/jo/jimme wâdzje
 • wy/jo/jimme/hja flechtsje

c) ûnfolsleine doetiid inkeldtal: stam + e, est, e:

 • ik skrobbe, do skrobbest, hy/hja/it skrobbe
 • ik skimere, do skimerest, hy/hja/it skimere
 • ik wâde, do wâdest, hy/hja/it wâde
 • ik flechte, do flechtest, hy/hja/it flechte

d) ûnfolsleine doetiid meartal: stam + en:

 • wy/jo/jimme/hja skrobben
 • wy/jo/jimme/hja skimeren
 • wy/jo/jimme/hja wâden
 • wy/jo/jimme/hja flechten

e) folsleine doetiid: stam + e:

 • ik haw/wy hawwe skrobbe
 • ik haw/wy hawwe skimere
 • ik haw/wy hawwe wâde
 • ik bin/wy binne flechte