15.3 Bysûnderheden by -e-tiidwurden

As it einlûd fan de stam op twa wizen útsprutsen wurde kin, binne yn de doetiid útgongsfoarmen mei d en t beide korrekt. De stam fan bridge bygelyks, kin as /brIdz/ of /brIts/ útsprutsen wurde:

a) notiid inkeldtal: stam + 0, st, t:

 • ik bridge, do bridgest, hy bridget
 • ik lease, do leasest, hy leaset

b) notiid meartal:stam + e:

 • wy/jo/jimme/hja bridge
 • wy/jo/jimme/hja lease

c) ûnfolsleine doetiid inkeldtal: stam + de/te, dest/test, de/te:

 • ik bridgede/bridgete, do bridgedest/bridgetest, hy/hja/it bridgete/bridgede
 • ik leasede/leasete, do leasedest/leasetest, hy/hja/it leasede/leasete

d) ûnfolsleine doetiid meartal: stam + den/ten:

 • wy/jo/jimme/hja bridgeden/bridgeten
 • wy/jo/jimme/hja leaseden/leaseten

e) folsleine doetiid: stam + d/t:

 • ik haw/wy hawwe bridged/bridget
 • ik haw/wy hawwe leased/leaset

By tiidwurden mei in stam einigjend op in d wurdt de d yn de doetiidsútgongen ‑de, ‑dest, ‑den, ‑d net skreaun. Sjoch dêrfoar de opmerking ûnder 14.2.c.

a) notiid inkeldtal: stam + 0, st, t:

 • ik download, do downloadst, hy/hja/it downloadt

b) notiid meartal: stam + e:

 • wy/jo/jimme/hja downloade

c) ûnfolsleine doetiid inkeldtal: stam + de, dest, de:

 • ik downloade, do downloadest, hy/hja/it downloade

d) ûnfolsleine doetiid meartal: stam + den:

 • wy/jo/jimme/hja downloaden

e) folsleine doetiid: stam + d:

 • ik haw/wy hawwe download

By tiidwurden mei in stam besteande út in koart lûd en einigjend op in t wurdt de t yn de útgongen -t net skreaun. Sjoch dêrfoar de opmerking ûnder 14.2.c.

a) notiid inkeldtal: stam + 0, st, t

 • ik reset, do resetst, hy reset:

b) notiid meartal: stam + e:

 • wy/jo/jimme/hja resette

c) ûnfolsleine doetiid inkeldtal: stam + te, test, te:

 • ik resette, do resettest, hy/hja/it resette

d) ûnfolsleine doetiid meartal: stam + ten:

 • wy/jo/jimme/hja resetten

e) folsleine doetiid: stam + t:

 • ik haw/wy hawwe reset

By tiidwurden mei in stam besteande út in lang lûd en einigjend op in t wurdt de t yn de útgongen ‑t, -te, -test, -ten, -t(en) net skreaun. Sjoch dêrfoar de opmerking ûnder 14.2.c.

a) notiid inkeldtal: stam + 0, st, t:

 • ik boost, do boost, hy/hja/it boost

b) notiid meartal: stam + e:

 • wy/jo/jimme/hja booste

c) ûnfolsleine doetiid inkeldtal: stam + te, test, te:

 • ik booste, do boostest, hy/hja/it booste

d) ûnfolsleine doetiid meartal: stam + ten:

 • wy/jo/jimme/hja boosten

e) folsleine doetiid: stam + t:

 • ik haw/wy hawwe boost