2.5.4 Ynfoeging fan oergongslûdtekens

By ôfliedingen en bûging fan wurden op -au, -ou, -eau en -o wurdt foar in lûd in w skreaun. Foarbylden: blau - blauwich, bou - bouwer, leau - leauwich, ko - kowedong, widdo - widdowen.

Ofliedingen op -eftich foarmje in útsûndering en krije net in w: blau-eftich.