3.2.2.9 /a:/

a) werjûn as aa yn in sletten wurdlid:

  • aap, argewaasje, kwaal, waakse

b) werjûn as a yn in iepen wurdlid en oan in wurdein:

  • basis, kurator, wapenje, wazem; beha, malaria, plektra, twa