3.2.3 Opgeande twalûden

In opgeand twalûd is in kombinaasje fan in lûdeftich elemint (/j/ of /ṷ/) en in lûd. It twadde part fan dy kombinaasje, it lûd, draacht it aksint. Sjoch foar de regels foar it staverjen fan de opgeande twalûden 2.3.2.d en e.