3.2.4 Delgeande twalûden

In delgeand twalûd is in kombinaasje fan in lûd en in stomme e (/ə/) of fan in lûd en in lûdeftich elemint (/i̯/ of /ṷ/). It earste part fan de kombinaasje, it lûd, draacht it aksint.