3.2.4.10 /ɛi̯/

a) werjûn as ij:

  • benijd, brij, fernijd, krije, maatskippij, nijs, partij, trije

b) werjûn as y oan de wurdein fan in tal lytse wurdsjes:

  • by, dy, hy, my, sy, wy