3.2.5.4 /jɔ. u̯/

a) werjûn as jou:

  • fjouwer, goederjousk, hjouwer, sjou

b) werjûn as jau

  • kabbeljau