3.3.4 Likwiden

By it foarmjen fan de likwide bylûden /l/ en /r/ floeit de lucht lykmjittich by de sydkanten fan de tonge lâns (l) of rint er ratteljend oer de slop hâlden tonge (r).

a) de /l/ yn balke, folle, klinysk, kolleksje, los, slip

b) de /r/ yn ark, doarre, konkurrint, reuma, skuorre