7 Los of oaninoar skriuwe

Yn dizze paragraaf wurde gjin Ingelske lienwurden behannele. Foar it losskriuwen en oaninoarskriuwen fan Ingelske wurden en wurdgroepen jilde aparte regels (sjoch 8).