Staveringshifker

De Staveringshifker is in helpmiddel foar it ferbetterjen fan Fryske teksten. Dizze nijste ferzje is basearre op ’e Foarkarswurdlist foar it Frysk, dêr’t de wurden fan stavere binne neffens de op 30 jannewaris 2015 troch Provinsje Fryslân fêststelde offisjele stavering fan it Frysk.

Lês fierder...

Typ of plak hjir tekst

Der is wat net goed gien. Besykje it nochris.
×
Persoanlike staveringslist wurksum meitsje