<< Werom nei sykresultaat
neger haadwurd, de, [ne:gr] negers, [ne:grs] [ne:gəs] , negerke
Wurdboek:
Frysk Hânwurdboek
oersettingen(nl):
neger
taaleigen:
der útsjen as in neger tige smoarch wêze
sa swart as in neger tige swart; tige smoarch

1

betsjutting(fr):
persoan behearrend ta ien fan 'e donkerkleurige rassen fan Afrika
synonimen(fr):
nikker, swartseldoaze
<< Werom nei sykresultaat